Tietosuojaseloste Aarresaari

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Tämä on Salon Aarresaari Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 19.5.2018 Viimeisin muutos 20.5.2018.

 

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Salon Aarresaari Oy (Y-tunnus 2429838-2)
Vilhonkatu 22
24240 Salo
Puhelin 040 769 0890

 

2.  Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Tarja Suominen, tarja.suominen@kirppisaarresaari.fi

 

3. Rekisterin nimi

 

Salon Aarresaari Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

 

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen perustuvan suhteen hallinnointiin, hoitamiseen, analysointiin sekä kehittämiseen, kuten:

 •  käyttäjän tietojen ylläpito
 • yhteydenpito asiakkaisiin /asiakassuhteen ylläpito
 •  käyttäjän valtuuttamien toimeksiantojen suorittaminen, kuten tilitykset tilille, vuokran maksu tai vuokrien automaattinen veloitus
 •  kyselyt, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyt
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, esim. rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen esimerkiksi kilpailut
 • lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitamiseen, kuten veroasioiden hoitaminen

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelyyn perustuu sopimukseen, joka on solmittu rekisteröidyn ja Salon Aarresaari Oy:n välille tai Salon Aarresaari Oy:n oikeutettuun etuun (asiakassuhde). Henkilötietoja voidaan käyttää myös Salon Aarresaari Oy:n markkinointiin, ellei käyttäjä ole kieltänyt tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö ja säilytysajat

 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 

 • nimi
 • yhteystiedot, osoite, postitoimipaikka, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite
 •  pankkitilin tiedot (tiedot tallennetaan järjestelmään vain jos asiakas haluaa tilityksensä tilille)
 •  Varaukset ja niihin liittyvät tiedot
 • Tilitykset ja niihin liittyvät tiedot
 •  Asiointiin liittyvät tarpeelliset tunniste- ja tekniset käyttötiedot, kuten lokitiedot, evästeet

 

6. Henkilötietojen säilytysaika

 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeen kerättyjen henkilötietojen käyttötarkoituksia varten enintään 10 vuoden ajan henkilön viimeisestä käyttötapahtumasta, ellei rekisteröity ole peruuttanut mahdollisesti antamaansa suostumusta.

 

Henkilötietoja voidaan säilyttää pidemmän aikaa, mikäli tämä on tarpeen lainsäädännön tai muun viranomaislähteen määräämän kuten esimerkiksi kirjanpitolain velvoitteen täyttämiseksi.

 

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiankuuluvalla tavalla.

 

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä, muun muassa sopimuksista, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, puhelimitse, henkilökohtaisesti asiakaspalvelutilanteessa, Kirppisvaraus.fi- palvelun kautta ja sen kautta lähetetyistä viesteistä sekä www.kirppisaarresaari.fi:n kautta lähetetyistä yhteydenottolomakkeista sekä muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Henkilötietoja luovutetaan palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja Salon Aarresaari Oy:n lukuun salassapitovelvollisuuden ja sopimuksen tietosuojavelvoitteiden mukaisesti ylläpitäjän ja tuen ominaisuuksissa.

 

Tietoja voidaan siirtää tietosuoja-asetuksen rajoissa myös EU tai ETA-maiden ulkopuolelle palveluntarjoajan toimesta. Tällöin palveluntarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen ns. Privacy Shield – sopimukseen perustuvia sääntöjä, joilla taataan riittävä tietosuojan taso.

 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaistaholle, jolla on oikeus tietojen saantiin.

 

Kolmansilla osapuolilla ei ole oikeutta käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, jonne pääsy on ainoastaan rekisterinpitäjällä ja rekisterinpitäjän valtuuttamilla teknisillä ylläpitäjillä.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

 

Sinulla on oikeus missä vaiheessa tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä markkinointitarkoituksiin.

 

Lisäksi sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Sinulla on oikeus saada tietosi koneluettavassa muodossa. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatia niihin oikaisua, tulee pyyntö lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

 

Sinulla on myös oikeus pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ns. oikeus tulla unohdetuksi. Poiston ulkopuolelle jäävät kuitenkin kirjanpitolain velvollisuuden täyttämiseksi seuraavat; tilitykset, myynnit, tilityksiin liittyvät asiakastiedot, kuitit ja kuittirivit. Lisäksi sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

 

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla;

 

Salon Aarresaari Oy
Henkilötietoihin kohdistuva pyyntö / Tarja Suominen
Vilhonkatu 22, 24240 Salo

 

tarja.suominen@kirppisaarresaari.fi

 

Salon Aarresaari Oy vastaa pyyntöihin EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

 

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

 

Kehitämme jatkuvasti palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä mm. tällä sivulla.