Tietosuojaseloste HakunilaKirppis

1. Rekisterinpitäjä

Jussi Dado Oy (Y-tunnus: 3123207-4)
Heporinne 2 E 94
01200 Vantaa

Youssef Dado 040 0408873

shop.hakunilakirppis@gmail.com

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Kaikki kyselyt shop.hakunilakirppis@gmail.com

Youssef Dado 0400408873

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

Jussi Dado Oy (Y-tunnus: 3123207-4)
Heporinne 2 E 94
01200 Vantaa

0400408873

Danske Bank Fi

shop.hakunilakirppis@gmail.com 0451701107

4. Säännönmukaiset tietolähteet

shop.hakunilakirppis@gmail.com 0451701107 www.hakunilakirppis.fi

 

5. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja luovutetaan palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja Jussi Dado OY:n lukuun salassapitovelvollisuuden ja sopimuksen tietosuojavelvoitteiden mukaisesti.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaistahoille, joilla on oikeus tietojen saantiin.

6. Kansainväliset tiedonsiirrot

Tietoja siirretään tietosuoja-asetuksen rajoissa Yhdysvalloissa sijaitseville Jussi Dado Oy:lle palveluja tuottaville yrityksille. Palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen ns. Privacy Shield -sopimukseen perustuvia sääntöjä, joilla taataan riittävä tietosuojan taso. Kolmansilla osapuolilla ei ole oikeutta käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeen kerättyjen henkilötietojen käyttötarkoituksia varten enintään 10 vuoden ajan henkilön viimeisestä käyttötapahtumasta, ellei rekisteröity ole peruuttanut mahdollisesti antamaansa suostumusta. Henkilötietoja voidaan säilyttää pidemmän aikaa, mikäli tämä on tarpeen lainsäädännön tai muun viranomaislähteen määräämän kuten esim. kirjanpitolain velvoitteen täyttämiseksi.

9. Rekisterin suojaus

Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, jonne pääsy on ainoastaan rekisterinpitäjällä ja rekisterinpitäjän valtuuttamilla teknisillä ylläpitäjillä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista, käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojen poistamista ja oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada antamansa, häntä koskevat henkilötiedot yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Jos se on teknisesti mahdollista, rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli Jussi Dado Oy ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.