Tietosuojaseloste Perhekirppis Lanttila Lahti

1. Rekisterinpitäjä

Mearex Oy2278919-6

Keijutie 29

15700Lahti

Lanttila@lanttila.fi 

Ari Huovila 045 1105255

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Kaikki kyselyt lantiila@lanttila.fi 

Ari Huovila 045 1105255

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

  • Nimi. Mearex oy
  • Keijutie 29 15700 Lahti
  • Helmipakki Fi
  • lanttila@lanttila.fi 0451105255
  • 037344202

4. Säännönmukaiset tietolähteet

lanttila@lanttila.fi  0451105255 www.lanttila.fi

5. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja luovutetaan palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietojaMearex Oy:nlukuun salassapitovelvollisuuden ja sopimuksen tietosuojavelvoitteiden mukaisesti.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaistahoille, joilla on oikeus tietojen saantiin.

6. Kansainväliset tiedonsiirrot

. Palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen ns. Privacy Shield -sopimukseen perustuvia sääntöjä, joilla taataan riittävä tietosuojan taso. Kolmansilla osapuolilla ei ole oikeutta käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeen kerättyjen henkilötietojen käyttötarkoituksia varten enintään 10 vuoden ajan henkilön viimeisestä käyttötapahtumasta, ellei rekisteröity ole peruuttanut mahdollisesti antamaansa suostumusta. Henkilötietoja voidaan säilyttää pidemmän aikaa, mikäli tämä on tarpeen lainsäädännön tai muun viranomaislähteen määräämän kuten esim. kirjanpitolain velvoitteen täyttämiseksi.

9. Rekisterin suojaus

Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, jonne pääsy on ainoastaan rekisterinpitäjällä ja rekisterinpitäjän valtuuttamilla teknisillä ylläpitäjillä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista, käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojen poistamista ja oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada antamansa, häntä koskevat henkilötiedot yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Jos se on teknisesti mahdollista, rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli MearexOy ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.